Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Przegląd 2012

Przegląd Zespołów Klas Rytmiki Szkół Muzycznych I stopnia
i Ogólnokształcących Podstawowych Szkół Muzycznych
Regionu Wielkopolskiego

18 maja 2012 r.

 

Harmonogram Przeglądu

Harmonogram

 

REGULAMIN

PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW KLAS RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PODSTAWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH REGIONU WIELKOPOLSKIEGO

1. Przegląd odbędzie się w dniu 18 maja 2012 r.

2. Organizatorami przeglądu są:

Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski,
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia  im. Witolda Lutosławskiego w  Nowym Tomyślu.

3. Przegląd ma na celu:

  • dokonanie analizy efektywności kształcenia w przedmiocie rytmika na danym etapie nauczania,
  • opracowanie wniosków i zaleceń w zakresie doskonaleniaprocesu kształcenia,
  • umożliwienieporównaniaosiągnięćedukacyjnychklas rytmiki,
  • wymianę doświadczeń pedagogicznych,
  • prezentację umiejętności uczniów w zakresie interpretacji ruchowych piosenek,
  • prezentację umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się instrumentarium Orffa.

4. W Przeglądzie biorą udział uczniowie klas I - III rytmiki oraz zespoły rytmiki szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących podstawowych szkół muzycznych.  

5. Szkoły obligatoryjnie zgłaszają do występu jedną klasę wybraną  spośród klas I - III, od każdego nauczyciela rytmiki uczącego w danej szkole.
Każda  grupa  prezentuje  jeden układ.
Ze względów organizacyjnych zaleca się  aby grupy nie przekraczały 16 osób.

6. Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski powołuje Jury Przeglądu. Przebieg pracy Jury określa Regulamin Pracy Jury.

7. Prezentacje  uczniów  klas I - III rytmiki i zespołów  rytmiki w Przeglądzie oceniane są w skali od 1 do 25 punktów.

8. Protokół z pracy Jury zostanie przekazany Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski.

9. Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski przekaże szkołom wyniki Przeglądu oraz swoje wnioski i spostrzeżenia.

10. Szkoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymują dyplomy uczestnictwa.

11. Nauczyciele rytmiki obowiązkowo uczestniczą w spotkaniu metodycznym.

12. Organizatorzy nie  pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i  wyżywienia uczestników.

13. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 27.04.2012 na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego,
Plac Chopina 14, 64 - 300 Nowy Tomyśl,
tel. 0-61 4423326,  fax 0-61 4425725,
e-mail: sekretariat@psmnowytomysl.pl

14. Szczegółowe informacje dotyczące Przeglądu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.psmnowytomysl.ploraz stronie internetowej CEA Region Wielkopolski: www.psmkrotoszyn.art.pl do dnia 08.05.2012 r.