Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Planowana rozbudowa i przebudowa szkoły

 

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej przebudowy i rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Tomyślu

 

GŁOSZENIE O KONKURSIE

Załączniki do pobrania:

UWAGA! ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU Z DNIA 21.07.2006 r.

UWAGA! ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU Z DNIA 18.07.2006 r.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Załączniki 1-5 do regulaminu konkursu

Załącznik 6 do regulaminu konkursu

Załącznik 7 do regulaminu konkursu

Załącznik 8 do regulaminu konkursu

Załącznik 9 do regulaminu konkursu

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Witolda Lutosławskiego
w Nowym Tomyślu
Plac Chopina 14
64-300 Nowy Tomyśl
faks: (0-61) 4425725
e-mail: sekretariat@psmnowytomysl.pl


ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia położonego w Nowym Tomyślu przy Placu Chopina 14". Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego:
www.psmnowytomysl.pl zamawiającego lub po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie zamawiającego, pokój nr 29 w godz. od 900 do 1400 lub faksem.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do dnia 25 lipca 2006r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego w Nowym Tomyślu, pok. nr 29 lub drogą pocztową na adres Zamawiającego.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunki udziału w postępowaniu: W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu;
  2. spełniają warunki udziału w konkursie określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  4. legitymują się uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z art. 12 Prawa budowlanego lub dysponują osobami, które legitymują się uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie art. 12 Prawa budowlanego.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie odbywała się na podstawie załączonych przez uczestników konkursu dokumentów oraz złożenia pisemnych oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, wymienionych w regulaminie konkursu. Kandydaci spełniający wymagania określone w regulaminie zostaną zaproszeni do opracowania prac konkursowych.

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktów jest Krystyna Szymko, w godzinach od 900 do 1400.
Kryteria oceny prac konkursowych:

  1. Jakość i atrakcyjność rozwiązań architektonicznych - 30%
  2. Poprawność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych (w tym powiązanie obydwu budynków i ukształtowanie sali koncertowej) - 25%
  3. Spełnienie wymagań zamawiającego w zakresie programu użytkowego - 20%
  4. Rozwiązania technologiczne, materiałowe i konstrukcyjne nowego obiektu - 15%
  5. Ekonomiczność rozwiązań - 10%

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Termin składania prac konkursowych do dnia 29 sierpnia 2006r. godz. 1400 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 29 lub drogą pocztową na wskazany adres.


Dyrektor
Krystyna Szymko

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Nowym Tomyślu uprzejmie informuje, iż w wyniku prowadzonego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej przebudowy i rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Tomyślu położonej przy Pl. Chopina 14 wybrano koncepcję firmy:


Architektoniczna Pracownia Projektowa
arch. dr inż. Wojciech Chmielewski
ul. Ciechanowskiego 8
30-220 Kraków


Nowy Tomyśl, dnia 04 września 2006r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 2, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia położonego w Nowym Tomyślu przy Placu Chopina 14" wybrano ofertę firmy:


Architektoniczna Pracownia Projektowa
arch. dr inż. Wojciech Chmielewski
ul. Ciechanowskiego 8
30-220 Kraków


Wartość brutto: 200 080,00 zł.
Słownie: dwieście tysięcy osiemdziesiąt zł, zero gr.
Przy wyborze oferty oceniano koncepcję przedstawioną przez w/w Wykonawcę.


Dyrektor
Krystyna Szymko

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt c na opracowanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń szkoły wybrano ofertę firmy:


Architektoniczna Pracownia Projektowa
arch. dr inż. Wojciech Chmielewski
ul. Ciechanowskiego 8
30 - 220 Kraków


Wartość brutto: 21 598,88 zł.
Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych, groszy.